Veikla

Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas

   Kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo mokymasis, kuriuo siekiama įgyti ar plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Tai mokymas, susidedantis iš savarankiškų ir tarpusavyje suderintų kvalifikacijos tobulinimo programos dalių, apibrėžtų tikslais, turiniu, mokymo ir mokymosi būdais bei įvertinimu. Mokymo centre bausmių vykdymo sistemos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti nuolatos organizuojamos įvairios kvalifikacijos tobulinimo paskaitos, kursai, seminarai, stažuotės, edukacinės išvykos ir kita.

   Bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis šiais principais:

  • Privalomumo – pataisos pareigūnai privalo tobulinti savo kvalifikaciją.
  • Lygiateisiškumo – kiekvienas Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas, kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi teisę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir kelti savo kvalifikaciją.
  • Tęstinumo – pataisos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas yra nenutrūkstamas procesas, kuris organizuojamas kompleksiškai bei sistemingai.
  • Suinteresuotumo – kvalifikacijos tobulinimas tiesiogiai siejamas su pataisos pareigūno kompetencijomis, atliekamomis funkcijomis, daro įtaką karjeros galimybėms. Vertinant pataisos pareigūnų tarnybinę veiklą atsižvelgiama į jų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

   Kvalifikacijos tobulinimo prioritetus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų atsakingi specialistai nustato atsižvelgdami į tai, kiek kvalifikacijos tobulinimas padės lavinti įstaigos pataisos pareigūnų praktinius ir analitinius įgūdžius, taip pat kiek kvalifikacijos tobulinimas yra susijęs su profesinei veiklai vykdyti būtinų kompetencijų įgijimu, pataisos pareigūnų poreikiu ir karjera.

   Plačiau susipažinti su kvalifikacijos tobulinimo planais galima čia.

Veikla

Profesinis mokymas

Įvadinis mokymas

Kvalifikacijos tobulinimas