Pažinkite mus geriau

Apie Kompetencijų ugdymo valdybą

   Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras (toliau – Mokymo centras) – profesinio mokymo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas pataisos pareigūno pareigoms eiti. Vilniaus miesto senamiestyje įsikūręs Mokymo centras veiklą vykdo nuo 1999 m. sausio 11 d.

   Lietuvos bausmių vykdymo sistemai modernėjant ir vis labiau teikiant pirmenybę nuteistųjų resocializacijos ir integracijos procesams, reikšmingas vaidmuo atitenka bausmių vykdymo sistemos personalo profesiniam pasirengimui. Mokymo centras – vienintelė Lietuvoje pataisos pareigūnus rengianti mokymo įstaiga, padedanti įgyti visas specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas, tiesiogiai susijusias su pataisos pareigūnų profesine veikla.

   Mokymosi Mokymo centre metu įgyjamos šios kompetencijos:

• pagalbos suteikimas žmonėms siekti elgesio ir mąstymo pokyčių;
• sudėtingų situacijų valdymo;
• tarpasmeninio bendravimo;
• teisės pažeidimų prevencijos;
• rizikos valdymo principų taikymo;
• tinkamų sprendimų priėmimo;
• nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų išmanymo;
• prievartos ir įtikinimo priemonių naudojimo;
• korupcijos prevencijos.

 

   Detalesnę informaciją apie Mokymo centro veiklą rasite interneto svetainėje www.kdmc.lt.

Veiklos sritys

Įvadinis mokymas;
Kvalifikacijos tobulinimas;
Pareigūnų specialus rengimas;
Profesinis mokymas;
Bendradarbiavimas.

Mokymo principai

Mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo programas.
Mokymo centras išduoda Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme nustatytus
kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.